Invitasjon
Program
Påmeldte
NTNUs realfagpris
Program


Skriv ut denne siden


0507Tirsdag 7. maiTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering og kaffe
Vrimlearealet i Akrinn
Kl. 09:30Åpning
Auditorium A001

Kl. 09:45CRISPR – Hva er det og hvordan vil det påvirke samfunnet vårt?
Plenum / Auditorium A001
De seneste årene har det skjedd en voldsom utviklingen innen genteknologi. Nye metoder, som CRISPR, gjør at vi nå kan endre i genene til alle levende organismer på en mer presis, effektiv og rimeligere måte enn før. Griser som ikke blir syke av visse virussykdommer, steril laks, kyr uten horn, mais som bedre tåler tørke og hvete som ikke blir infisert av sopp, er noen av mange organismer som er utviklet. Og mange flere er på vei. Den raske teknologiske utviklingen stiller oss imidlertid overfor etiske, samfunnsmessige og regulatoriske utfordringer. I innlegget vil Hilde Mellegård gi en innføring i teknologi og muligheter, samt gå inn på utfordringene som følger med.

Hilde Mellegård
Bioteknologirådet
Kl. 10:45NTNUs Realfagpris 2019
Auditorium A001

Kl. 11:00Pause
Kaffe- og transportpause

Kl. 11:15Parallelle sesjoner
A1: Ny læreplan i naturfag - konsekvenser for undervisningen
Delplenum / Auditorium
Målgruppe: naturfag, alle trinn
Med ny overordnet del og nye læreplaner vokser ambisjonene for skolen. De nye læreplanene skal gi gode rammer for dybdelæring, og det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene. Hva har skjedd med læreplanen i naturfag? Hvilke prioriteringer er gjort? Hvilke konsekvenser får endringene for måten vi underviser naturfag på?

Kirsten Fiskum
Universitetslektor ved Naturfagsenteret, UiO
B1: På sporet av kjerneelementene i matematikk
Delplenum / Auditorium
Målgruppe: Matematikk, Lærere på barnetrinnet
Høsten 2020 skal vi forholde oss til ny læreplan (LK20) i Norge. Dybdelæring og kjerneelementer er nye begrep i LK20. Hva ligger i disse begrepene? Kjerneelementene skal være det viktigste i faget. Det betyr at kjerneelementene gjennomgående bør være en del av matematikkundervisninga. Hva har dette å si for hvordan vi underviser i matematikk?

Ingunn Valbekmo
Universitetslektor, Matematikksenteret, NTNU
C1: Liedutvalget: Hvordan skal framtidas vgs se ut?
Delplenum / Auditorium
Målgruppe: Videregående
Det har ikke vært foretatt dyptgripende endringer i videregående opplæring siden Reform 94 og elevene møter i all hovedsak samme tilbud og organisering i opplæringen som for 20 år siden. Dette har Lied-utvalget fått i oppdrag av regjeringen å se på. 10.desember 2018 leverte de et kunnskapsgrunnlag som sin første delinnstilling. Olav S. Myklebust sitter i dette utvalget, og presenterer her arbeidet som er gjort så langt. Det vil bli anledning til å komme med kommentarer til delinnstillingen og innspill til hvordan videregående skole bør se ut i fremtiden.
NOU 2018: 15: Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring NOU 2018: 15: Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring
Olav Sandanger Myklebust
Lektor ved Volda vgs
Kl. 12:00Lunsj


Kl. 13:00Parallelle sesjoner
A2: Roboter i barneskolen
Målgruppe: Naurfag 1.- 7. trinn
I denne sesjonen vil lærere ved Brundalen skole presentere prosjekter der elever har jobbet med programmering av Lego-roboter, et prosjekt som førte helt fram til VM i First Lego League i Detroit, USA. Hva er tankene bak dette og hva lærer elevene egentlig?
Deretter får deltagerne selv prøve seg på enkel programmering av Lego-roboter.


Erik Løkketangen
Lærer ved Brundalen skole
Kenneth Fossland
Lærer ved Brundalen skole
B2: Rike oppgaver
Målgruppe: Matematikk 1.- 4. trinn
Oppgaver som har flere mulige løsninger og som ofte kan løses på flere måter blir gjerne omtalt som rike oppgaver. Åpne oppgaver, problemløsningsoppgaver og LIST-oppgaver (Lav Inngangsterskel Stor Takhøyde) er også betegnelser på oppgaver med mange av de samme kvaliteter. Som lærer gjennom mange år ved Vikåsen barneskole har Morten Svorkmo brukt slike oppgaver i egen undervisning, og vil bruke eksempler derfra og også fra oppgaver som er brukt i Kengurukonkurransen. I denne parallellen skal vi se litt på hva som gjør oppgaver rike, hvordan vi kan berike oppgaver og ikke minst hvordan de kan brukes i egen undervisning.
Samme sesjon som B3


Morten Svorkmo
Medarbeider ved Matematikksenteret, NTNU
C2: Alle teller - digitalt - AVLYST!
Målgruppe: Matematikk 5. - 7. trinn
Veilednings - og kartleggingsmaterialet Alle Teller i ny drakt!
Det siste året har Matematikksenteret brukt mye tid på å revidere veilednings- og kartleggingsmaterialet Alle Teller! Det faglige innholdet er nøyaktig som før, men bl.a har vi bygd opp en ny digital plattform for selve kartleggingstestene.
På denne sesjonen vil vi se på ny funksjonalitet i den digitale versjonen, og du vil få være med og teste noen oppgaver. Vi vil også se på koblingen mellom enkeltoppgaver og håndboka, og hva ulike feilsvar kan indikere at eleven ikke har forstått.

May Renate Settemsdal
Universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU
D2: Bærekraftig naturmangfold
Målgruppe: Naturfag 5. - 7. trinn
Naturfagsenteret viser smakebiter fra et utforskende undervisningsopplegg for 5.-7. trinn med vekt på de tverrgående temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Elevene får brev fra en naturforvalter i kommunen med spørsmål om de kan hjelpe til med å samle inn informasjon om forskjellige fremmede arter. Opplegget inkluderer kartlegging i skolens nærmiljø, registrering av data på nett og innsending av forslag på ulike tiltak. Gjennom opplegget utvikler elevene handlingskompetanse og engasjement for en bærekraftig utvikling. Vi vil også gi deltakerne en forståelse for hvordan utforskende undervisning kan gi dybdelæring.


Majken Korsager
Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, UiO
Øystein Sørborg
Universitetslektor ved Naturfagsenteret, UiO
E2: Yrkesrelevans i naturfag
Målgruppe: Naturfag vg1 yrkesfag
Etter Fagfornyelsen 2020 skal yrkesfagene i sterkere grad prege naturfagundervisningen på yrkesfaglige studieretninger. Hvordan skal vi undervise naturfag for Restaurant og matfag,TIP eller Design og håndverk? Hva kan være relevante temaer og bør vi kanskje vurdere hvordan vi underviser også? I denne økta får du konkrete tips til undervisningen, men også noe om tankene som ligger bak.


Berit Reitan
Universitetslektor ved Naturfagsenteret, UiO
F2: Med teknologi i matematikk-timen
Målgruppe: Matematikk ungdomstrinn/videregående
Ny teknologi dukker stadig opp og de fleste elever har avanserte datamaskiner i lomma. Det gir både muligheter og utfordringer for matematikkundervisninga. Når eleven bare kan spørre mobilen om hjelp, eller bruke kameraet, får det betydning for alle matematikklærere. I denne økta skal vi se på hva denne teknologien kan bidra med og diskutere bruken. Sesjonen er aktuell for matematikklærere på alle trinn.

Per Gunnar Østerlie
Universitetslektor, ILU NTNU
G2: Gull!
Målgruppe: Kjemi/Fysikk videregående
Gull er et rart grunnstoff med unike kjemiske og fysiske egenskaper, men hvorfor er det sånn?
Gull burde egentlig ikke finnes og opprinnelsen har blitt diskutert. I denne presentasjonen prøver Jonas Persson å gi svar på dette gjennom en formelfri reise basert på kjernefysikk, kvantefysikk, astrofysikk og relativitetsteori. Gullet i ringen din har vært gjennom en mye mer spennende historie og er mer fascinerede enn du tror.

Jonas Persson
Førsteamanuensis ved Skolelaboratoriet, NTNU
H2: Fremmede arter - Status for naturmangfoldet i Norge
Målgruppe: Biologi ungdomstrinn/videregående
Arealendringer, nedbygging og klimaendringer er blant de største truslene mot biologisk mangfold. I tillegg har mange fremmede arter en negativ effekt på naturmangfoldet. Artsdatabanken formidler kunnskap om naturen i Norge - om både arter og naturtyper. Ved å bruke Artsdatabankens tjenester kan du bl.a. finne informasjon om hvilke arter som er trua, eller hvilke fremmede arter som er en stor risiko for naturmangfoldet, i ditt fylke, i din kommune eller akkurat der du bor. I denne økta får du en innføring i våre tjenester som er aktuelle i undervisningssammenheng.

I2: Realfaglig programmering
Målgruppe: Matematikk/realfag videregående
Med fagfornyelsen blir programmering obligatorisk i skolen. Realfaglig programmering handler om problemløsing, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Matematikk får et hovedansvar for opplæringen, men programmering kommer inn i flere fag. Kunnskap om numeriske metoder og realfaglig programmering åpner for å utforske fagene mer i dybden. Hvordan kan du møte et mangfold av elevtyper med realfaglig programmering i skolen? Hvilke didaktiske utfordringer må du være oppmerksom på? Innenfor hvilke områder av matematikk av naturfag er det hensiktsmessig å innføre realfaglig programmering?
Mer om realfaglig programmering Mer om realfaglig programmering
Cathrine W. Tellefsen
Førstelektor ved MN-fakultetet, UiO
Henrik Løvold
J2: Fagsamtale: "Mye bedre enn prøve!"
Målgruppe: Alle
Når man som lærer skal vurdere elevene, har det vært vanlig å gi elevene en tradisjonell skriftlig prøve. I denne parallellseksjonen ser Anne Perjord på hvordan man kan utvide vurderingsbredden i naturfag ved å bruke fagsamtaler som vurderingsform. Et viktig perspektiv her, er hvordan elevene opplever denne vurderingsformen og hvilket utbytte de har av den.

Anne Perjord
Lektor ved Kippermoen ungdomsskole og ved Nettskolen i Nordland
Kl. 14:00Pause
Kaffe- og transportpause


Kl. 14:30Parallelle sesjoner
A3: Begynnerkurs i blokkprogrammering
Målgruppe: Naturfag/Matematikk 1.-7. trinn
Programmering er på full fart inn i skolen. Her kjører vi verksted med begynnerkurs i blokkprogrammering i Microbit, det enkleste og mest tilgjengelige programmeringsspråket.
Deltakerne bør ha med egen pc.

Erik Løkketangen
Lærer ved Brundalen skole
Kenneth Fossland
Lærer ved Brundalen skole
B3: Rike oppgaver
Målgruppe: Matematikk 1.- 4. trinn
Oppgaver som har flere mulige løsninger og som ofte kan løses på flere måter blir gjerne omtalt som rike oppgaver. Åpne oppgaver, problemløsningsoppgaver og LIST-oppgaver (Lav Inngangsterskel Stor Takhøyde) er også betegnelser på oppgaver med mange av de samme kvaliteter. Som lærer gjennom mange år ved Vikåsen barneskole har Morten brukt slike oppgaver i egen undervisning, og vil bruke eksempler derfra og også fra oppgaver som er brukt i Kengurukonkurransen. I denne parallellen skal vi se litt på hva som gjør oppgaver rike, hvordan vi kan berike oppgaver og ikke minst hvordan de kan brukes i egen undervisning.
Samme sesjon som B2


Morten Svorkmo
Medarbeider ved Matematikksenteret, NTNU
C3: Kreativitet, dybdelæring og samarbeid i naturfag
Målgruppe: Naturfag - Alle
Fagfornyelsen krever endret kompetansefokus. Entreprenørielle kompetanser som kreativitet, utforskertrang, skaperglede, samarbeid og dybdelæring skal inn alle fag. Det betyr at at den tradisjonelle undervisningen må endres. Gjennom læringsstrategien pedagogisk entreprenørskap arbeider elevene med læringsmål i fag samtidig som de utvikler disse kompetansene, og oppnår dybdelæring. Tori Virik Nøvik har for lengst lagt bort læreboka, og undervist entreprenørielt i mange år. I dette foredraget presenterer hun mange konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet og i nærmiljøet, og viser hvordan læringsmål kan gjøres mer virkelighetsnære og motiverende å jobbe med, når elevene får være meir aktive i egen læring (lære å lære).

Tori Virik Nøvik
Lektor
D3: Euklid – Fremdeles relevant i skolen! - AVLYST!
Målgruppe: Matematikk ungdomstrinn/videregående
Geometriske konstruksjoner har vært en del av matematikkfaget siden «tidenes morgen». Passer og linjal har vært de tillatte verktøyene. I dette verkstedet vil vi blant annet se nærmere på noen av konstruksjonene beskrevet i Euklids elementer. Vi vil blant annet se nærmere på de klassiske umulige konstruksjonene samt hvilke regulære mangekanter det er mulig å konstruere.
Konstruksjonene foregår i GeoGebra eller i et tilsvarende program, så ta med pc.

Maks antall deltakere: 30

Arne Amdal
Universitetslektor, ILU NTNU
G3: Hemmelig boks i ellæra
Målgruppe: Naturfag/Fysikk ungdomstrinn/videregående
En masterstudie utført 2017/18 viser at den grunnleggende forståelsen for elektriske kretser er mangelfull i store deler av skoleløpet. Bruk av hemmelige bokser av ulike vanskelighetsgrad kan være ett av flere hjelpemidler til å trene opp denne forståelsen.

Deltagerne designer og bygger sin egen hemmelig boks som de etterhvert tester ut på hverandre. I tillegg vil det bli diskutert ulike didaktiske tilnærmelser til forståelse av grunnleggende elektrisitetslære, med bl.a. oppsummering av resultatene fra den nevnte studien.


Nils Kr. Rossing
Dosent ved Skolelaboratoriet NTNU
I3: Begynnerkurs i Python
Målgruppe: Alle som har lyst til å lære seg Python
Programmeringsspråket Python er kan være svært aktuelt å bruke i realfaglig programmering i videregående skole, og det brukes også mye i mer avanserte sammenhenger. I dette verkstedet introduseres du for det viktigste du må kjenne til, og så prøver du sjøl videre!
Ta med egen pc!

Cathrine W. Tellefsen
Førstelektor ved MN-fakultetet, UiO
Henrik Løvold
J3: Om eksamen og sluttvurdering
Målgruppe: Generell ungdomstrinn/videregående
Vi står nå midt oppi et omfattende arbeid med å fornye fagene i skolen. Læreplanene er i ferd med å bli ferdigstilt, og sluttvurderingen må dermed endres slik at den gjenspeiler de beskrevne kompetansene så godt som mulig. Vurderingsordningen med standpunktkarakter og eksamen har lang tradisjon, men det kan stilles spørsmål ved både form, innhold, vekting og antall eksamener i de ulike fagene. Forhåpentlig vil Fagfornyelsen følges opp med endringer i vurderings-/eksamensordningen for å bidra bedre til elevenes utdanning.
Det vil bli god anledning for tilhørerne å kommentere og stille spørsmål.Per-Odd Eggen
Førsteamanuensis og leder av Skolelaboratoriet, NTNU
Kl. 16:00Slutt